Bao Long Insurance Loading...
Trang chủ

Thông điệp Ban lãnh đạo

Message BG

Năm 2024, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu nhiều tác động. Với thông điệp “Vững Tiến Tương Lai”, Bảo Long muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ và sẵn sàng bước vào chặng đường mới với những giá trị tốt đẹp hơn. Bên cạnh sự nỗ lực nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Bảo Long luôn chủ động nắm bắt mọi cơ hội phục hồi của thị trường để đáp ứng linh hoạt, liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ. Bảo Long cũng tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, xây dựng nhiều chương trình đào tạo với nhiều nội dung đào tạo chuyên sâu cho Cán bộ Nhân viên qua đó nâng cao chất lượng nhân sự để tạo đà phát triển. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Xem thêm xem thêm
Quote

CÁC CON SỐ nổi bật

circle

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

1.521 Tỷ đồng
circle

VỐN CHỦ SỞ HỮU

837 Tỷ đồng
circle

TỔNG TÀI SẢN

2.329 Tỷ đồng
circle

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

111 Tỷ đồng
Xem thêm xem thêm

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Giai đoạn chiến lược 5 năm 2023 - 2027, Bảo Long đặt ra ba ưu tiên chiến lược bao gồm:

Công nghệ hóa

Năng lực hoạt động

Văn hóa & thương hiệu

Năm 2024 là năm thứ 2 Bảo Long triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn 2023 - 2027. Trong bối cảnh rủi ro Kinh tế Chính trị Toàn cầu cầu vẫn tang cao, nền Kinh tế trong nước chưa có những dấu hiệu phục hồi, Bảo Long sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề cốt lõi ưu tiên sự ổn định hệ thống và an toàn hoạt động.

PHÁT TRIỂN bền vững

QUẢN TRỊ CÔNG TY LÀ NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP


Để nâng cao hiệu quả và cải tiến các hoạt động kinh doanh, Công ty đã điều chỉnh các mô hình và chiến lược kinh doanh dựa trên kế hoạch 5 năm tài chính mới, đồng thời nghiêm ngặt tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý, điều hành, phân cấp, ủy quyền và các nguyên tắc về kiểm tra, kiểm soát.

Xem thêm xem thêm